Regulamin korzystania z usług serwisu Scanye.io

Artykuł 1. Pojęcia i definicje

Terminy używane w Regulaminie oznaczają:

Scanye
Scanye Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, Spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613375, NIP: 527-276-72-50. Ze Spółką można kontaktować się poprzez adres e-mail hq@scanye.io.
Portal Scanye.io
Prowadzony przez Scanye w językach polskim oraz angielskim serwis internetowy on-line, skierowany do przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, w ramach którego oferowane są usługi związane z analizą dokumentów firmowych;
Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Portal Scanye.io na zasadach określonych w Regulaminie.
Konto
Utworzony dla Użytkownika przez Portal Scanye.io pod unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu Scanye.io.
Rejestracja
Procedura zakładania Konta.
Regulamin
Niniejszy Regulamin Portalu Scanye.io.
Plan Abonamentowy
Określony w Regulaminie, Umowie oraz cenniku zakres usług świadczonych na rzecz Użytkownika.

Artykuł 2. Warunki korzystania z Portalu Scanye.io

 1. 2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. 2.2. W celu Rejestracji Użytkownik lub osoba reprezentująca Użytkownika powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
 3. 2.3. Scanye może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Portalu Scanye.io przez Użytkownika od uwiarygodnienia lub przeprowadzenia przez siebie weryfikacji jego danych wymienionych w art. 2.2. W przypadku braku możliwości pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Portal Scanye.io jest uprawniony do usunięcia Konta.
 4. 2.4. W wyniku prawidłowej Rejestracji Portal Scanye.io tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu Scanye.io adresu e-mail i hasła (logowanie).
 5. 2.5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Portalu Scanye.io. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
 6. 2.6. Scanye zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Portal Scanye.io w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Portal Scanye.io może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
 7. 2.7. Korespondencja z Użytkownikiem będzie wykonywana drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych teleadresowych wskazanych przez Użytkownika. Scanye nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie danych adresowych przez Użytkownika lub brak ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku zmiany. Korespondencję wysłaną Użytkownikowi uznaje się za doręczoną, jeśli została ona wysłana z uwzględnieniem danych adresowych wskazanych przez Użytkownika.

Artykuł 3. Wybór Planu Abonamentowego

 1. 3.1. Usługi świadczone przez Scanye w ramach Portalu Scanye.io świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie.
 2. 3.2. Użytkownik może nieodpłatnie korzystać z Planu Mini pozwalającego przetwarzać do 10 faktur miesięcznie.
 3. 3.3. Użytkownik może wybrać jeden z odpłatnych Planów Abonamentowych: 50 faktur, 200 faktur, 1 000 faktur. Plany dla Użytkowników chcących przetwarzać większą liczbę faktur dostępne są w ramach umów przygotowywanych indywidualnie.
 4. 3.4. Przetwarzane w ramach Planów Abonamentowych dokumenty rozliczane są w okresach miesięcznych. Niewykorzystane faktury w ramach zakupionego pakietu nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 5. 3.5. W przypadku przekroczenia liczby faktur w ramach zakupionego Planu, Użytkownik utrzymuje pełną funkcjonalność swojego Konta. Użytkownik ma możliwość kupienia wyższego Planu Abonamentowego. Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, do jego następnej faktury zostanie doliczona opłata za dodatkowo przetworzone dokumenty. Opłata jest równa cenie jednostkowej faktury w danym pakiecie pomnożonej przez liczbę faktur, o którą przekroczony został limit pakietu.
 6. 3.6. Użytkownik może posiadać jedno lub więcej Kont w ramach Portalu Scanye.io. Dla każdego konta prowadzone jest oddzielne rozliczenie liczby przetworzonych faktur.
 7. 3.7. W przypadku Planów Abonamentowych płatność dokonywana jest z góry. Usługa w ramach Portalu Scanye.io zostanie uruchomiona po rejestracji i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 8. 3.8. Użytkownik może dokonać zmiany Planu Abonamentowego. Zmiana na plan o wyższym zakresie usług jest możliwa w dowolnym czasie. W przypadku zmiany na plan o wyższym zakresie Użytkownik wpłaci na konto Scanye kwotę w wysokości różnicy między wyższym a bieżącym Planem Abonamentowym. Zmiana na pakiet o mniejszym zakresie usług jest możliwa od kolejnego okresu rozliczeniowego. Możliwość korzystania z innego Planu Abonamentowego po zmianie może być uzależniona od dodatkowych warunków określonych w Regulaminie lub Cenniku.
 9. 3.9. Ceny Planów Abonamentowych oraz pozostałe warunki świadczenia usług określone są w Cenniku stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.
 10. 3.10. Zawarcie umowy między Użytkownikiem a Scanye następuje po rejestracji Konta i akceptacji Regulaminu. Domyślnie Użytkownik korzysta z bezpłatnego Planu Mini do wykorzystania 10 faktur w miesiącu. Data zawarcia dedykowanej umowy jest nadrzędna wobec daty rejestracji Konta oraz akceptacji Regulaminu.

Artykuł 4. Zakres świadczonych usług

 1. 4.1 Portal Scanye.io świadczy usługi polegające na przetwarzaniu i analizie faktur firmowych przesłanych przez Użytkowników w formie pliku PDF lub obrazu cyfrowego w formacie PDF, PNG lub JPEG. Portal Scanye.io umożliwia przetworzenie powyższych plików i przygotowanie z nich pliku Paczka przelewów (w formacie Elixir-0), który wgrany do systemu bankowości elektronicznej Użytkownika umożliwia zlecenie przelewów na podstawie danych odczytanych z przetworzonych faktur.
 2. 4.2. Użytkownicy mogą przesyłać dokumenty w formie elektronicznej. Dokumenty w formie elektronicznej mogą być przesyłane za pośrednictwem:
 3. 4.3. Przesłane przez Użytkowników dokumenty powinny być czytelne tj. w jakości umożliwiającej ich odczyt. Scanye zaleca, aby skanować dokumenty z rozdzielczością 300 dpi z zapisem bez kompresji stratnej.
 4. 4.4. Portal Scanye.io nie służy do archiwizacji dokumentów księgowych Użytkowników. Dane dostępne w ramach Konta Użytkownika na Portalu Scanye.io mają charakter informacyjny dla Użytkownika. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku pliki i informacje dostępne na Portalu Scanye.io. Scanye nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości dostępu do Portalu Scanye.io lub za usunięcie z Portalu Scanye.io danych i informacji lub ich utratę w wyniku awarii lub zdarzeń o podobnym charakterze.
 5. 4.5. Obowiązkiem Użytkownika jest weryfikacja danych, powstałych po przetworzeniu i analizie dokumentu, pod kątem ich zgodności z dokumentem. W przypadku wykrycia niezgodności Użytkownik powinien dokonać korekty tych danych we własnym zakresie.
 6. 4.6. Scanye nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania przez Użytkownika danych powstałych po przetworzeniu i analizie dokumentów z naruszeniem postanowień art. 4.4. lub 4.5.

Artykuł 5. Płatności

 1. 5.1. Użytkownicy powinni dokonywać płatności za usługi oferowane w ramach Portalu Scanye.io w formie przelewów bankowych na rachunek bankowy Scanye.
 2. 5.2. Za datę płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Scanye.
 3. 5.3. Po wybraniu płatnego Planu Abonamentowego przez Użytkownika Scanye wystawi i prześle na adres e-mail Użytkownika fakturę VAT za usługi, płatną w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Scanye będzie wystawiało fakturę za wybrany Plan Abonamentowy na początku każdego okresu rozliczeniowego.

Artykuł 6. Bezpieczeństwo Użytkowników

 1. 6.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu Scanye.io powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem działania Portalu Scanye.io.
 2. 6.2. Użytkownik w celu zachowania bezpieczeństwa swoich danych zobowiązany jest do używania bezpiecznego hasła oraz jego nieujawniania.
 3. 6.3. Wszelkie możliwe naruszenia bezpieczeństwa powinny być zgłaszane w trybie pilnym na hq@scanye.io.

Artykuł 7. Oświadczenia i informacje

 1. 7.1 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu Scanye.io stanowią przedmiot praw wyłącznych Scanye. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. 7.2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Scanye.io materiałów wymaga każdorazowo zgody Scanye i nie może naruszać postanowień regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Scanye oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu Scanye.io, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych serwisów internetowych.

Artykuł 8. Prywatność

 1. 8.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Scanye sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. 8.2. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Portalu Scanye.io.
 3. 8.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez niego danych w celach marketingowych za pośrednictwem odpowiednich formularzy w Portalu Scanye.io lub drogą mailową.

Artykuł 9. Zmiany Regulaminu

 1. 9.1. Scanye może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Portalu Scanye.io. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Scanye, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Portalu Scanye.io zmienionego Regulaminu.
 2. 9.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu Scanye.io licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także dokonanie płatności z góry za kolejny okres rozliczeniowy lub przesłanie dokumentów do Portalu Scanye.io.
 3. 9.3. Odmowa zaakceptowania zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Scanye, ze skutkiem określonym w art. 10.3.

Artykuł 10. Rozwiązanie Umowy

 1. 10.1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę ze Scanye poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym za pomocą odpowiednich formularzy w Portalu Scanye.io, z zastrzeżeniem postanowień art. 10.2.
 2. 10.2. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej oświadczenie o jej rozwiązaniu powinno być złożone również w formie pisemnej.
 3. 10.3. Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Scanye a Użytkownikiem następuje ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:
 4. 10.4 Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Scanye za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Stosuje się wówczas odpowiednio postanowienia art. 10.3.
 5. 10.5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Scanye, to ponowne zawarcie umowy ze Scanye o świadczenie usług opisanych w niniejszym regulaminie wymaga wyraźnej zgody Scanye.

Artykuł 11. Pomoc techniczna i postępowanie reklamacyjne

 1. 11.1. Portal Scanye.io udziela Użytkownikom pomocy technicznej w celu zapewnienia sprawnego korzystania ze swoich usług.
 2. 11.2. Pomoc techniczna udzielana jest drogą mailową po uprzednim kontakcie na adres hq@scanye.io. Dopuszczalne będą również inne środki komunikacji elektronicznej publikowane na stronie Portalu Scanye.io.
 3. 11.3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Scanye lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. 11.4. Reklamację można złożyć w formie e-maila lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę Użytkownika, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. 11.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Scanye zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. 11.6. Scanye rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Scanye może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. 11.7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Scanye może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 12. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 1. 12.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Scanye, której przedmiotem są usługi świadczone przez Scanye w ramach Portalu Scanye.io na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. 12.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Scanye w ramach Portalu Scanye.io będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Scanye.